Кредитор и жизнен цикъл

Потенциалният кредитор отчита емпирично потвърденото правило, че при всяко удвояване на произведеното количество от даден продукт при ползването на стандартни технологии, разходите се намаляват с една четвърт. Критерият “разходи за производство на единица продукт”, който играе голяма роля в планирането и осъществяването на производствена дейност в развитите пазарни икономики, следователно, стриктно се прилага спрямо набелязаните от кредитоискателя количествени показатели. Фирмите-конкуренти, които са вече на пазара, и които владеят значителни части от него, имат следователно най-ниски разходи за единица продукт. Това означава, че техните основни производствени параметри, ако страните по кредитните преговори ги отчетат, са най-добрите в дадената макросреда и при определеното ценово равнище на производствените фактори. Кредитоискателят и потенциалният кредитор са единни също така в мнението си, че кривата при “жизнения цикъл” налага отначало по-големи разходи около производството нададен продукт, които впоследствие трябва да намалеят. Както и при живите същества, всеки продукт (услуга) се появява на даден пазар (“ражда се”), “пораства и узрява” на него и най-накрая трябва да бъде изтеглен (той “умира” от естествена смърт, предизвикана от появата на нови, сходни по сфера на приложение, по-добри и често по-евтини продукти).

С маркетингови “трикове” този цикъл може да бъде удължен, фазите му да бъдат забавени. Той обаче не може да бъде “отменен”. За кредитоискателя, които взима бързи кредити онлайн е необходимо да може успешно да убеди своя потенциален кредитор в наличието на стратегически “ниши” на пазара, които постоянно се освобождават от “умиращите продукти” (услуги, дейности). Той трябва да обосновава в своята кредитна заявка възможността си да произведе и предложи на пазара нови, търсени в момента и подходящи за постоянно изменящата се пазарна конюнктура продукти (услуги). Ако кредитоискателят е утвърдено предприятие, той наред с това обосновава свалянето от своята производствена програма на едни “стари” продукти за сметка на усвояването на “нови” такива. Цялата процедура засилва позициите на фирмата, подобрява нейните бъдещи пазарни и конкурентни шансове, осигурява и необходимата динамика за противоборство срещу други фирми, които мислят и действат по подобен начин.

Естествено, тук се отчитат и краткосрочни влияния върху кривата на “жизнения цикъл” на продукта, които най-често имат конюнктурен характер. Освен това, при различните продукти, продуктови групи, отрасли и даже обособени пазари параметрите на кривата са подложени на най-разнообразни деформации. Ето защо, графичното представяне на фактора “жизнен цикъл”, направено и обяснено по-горе, трябва да се приема като твърде условно. Емпиричните наблюдения свидетелстват също за честото “преливане” на отделните фази една в друга, за спорността на критериите за тяхното разграничаване, за големите различия в тяхната продължителност и др. п.

Инвестиционни фондове и покупка нула

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
За разлика от другите фондове, тези фондове се създават от инвестиционните фирми, които купуват целия пакет облигации в ограничено времетраене и след това продават дела в този пакет на индивидуалните инвеститори. Най-често те се използват за инвестиране в облигации, които са необложени с данък.
* Предимство на инвестиционните фондове е уравновесяването на риска (сумата съдържа средно 25-30 облигации) и ниския капиталов влог. Инвеститорите си осигуряват постоянен месечен процент от суми, а също когато облигациите се изкупят, си възстановяват собствения капитал.
* Недостатък е относително високата встъпителна вноска, която се колебае от 2% до 5,5% от вложения капитал.
* Инвеститорът може да се лиши от своите дялове преди окончателното им изплащане, за да избегне някои разходи, и поради това трябва да мисли за фондовете като за дългосрочни инвестиции (5-15 години).
* Минималният капиталов влог трябва да бъде
1.000    лева.

ПОКУПКА НУЛА
Покупката нула е форма на облигация. Този тип облигации не носи постоянно определен процент, но цената на този тип облигация се увеличава с изминаването на определено време.
Например, инвеститорът може да вложи парите в купони за 350 лева, като получава сигурна гаранция, че след 10 години срещу тези купони ще получи
1.000    лева.
* Предимствата на покупката нула са високият твърд проценти точната информация за това, колко пари ще получим в определения срок.
* Недостатъците на покупката нула са свързани с пазарните рискове, а също така и с определените данъчни задължения. Поради това, покупка нула е най-добрата инвестиция за пенсионните сметки (IRAs, Koeghs accounts), от които не се плаща данък, а също така и защитните сметки за деца. От тези сметки се плаща по-малък данък.
* Минималният капиталов влог е няколко десетки лева.